Opći uvjeti poslovanja

Predmet ovih Općih uvjeta su usluge pisanoga i usmenoga prevođenja sa stranih jezika na hrvatski i s hrvatskoga na strane jezike prema potrebama naručitelja.

Kako bi naručitelj dobio uslugu koja mu je doista potrebna, važno je znati za koju svrhu je prijevod namijenjen.

Ukoliko su tekstovi namijenjeni internoj uporabi, dovoljno je naručiti samo prijevod.
Ukoliko su tekstovi namijenjeni za tisak, odnosno javno objavljivanje, preporučujemo jezičnu redakturu (lekturu) i korekturu. Za tekstove objavljene bez jezične redakture (lekture) i korekture Spes ne preuzima odgovornost!
Ukoliko tekstovi služe za ostvarivanje nekih prava, najčešće je potreban prijevod s ovjerom sudskoga tumača.


Prijevod je složen proizvod čija cijena ovisi o vrsti teksta, kombinaciji jezika i roku u kojem treba biti isporučen. Za svaku zasebnu narudžbu, naručitelj može dobiti ponudu s cijenom, rokom isporuke i uvjetima plaćanja. Najmanja jedinična mjera po narudžbi i po kombinaciji jezika iznosi 1 karticu (1500 znakova s razmacima).


Obveze naručitelja:

Naručitelj je za uslugu pisanoga prevođenja dužan dostaviti čitljiv tekst u SPES (e-mailom, faksom, poštom, osobnom dostavom).
Ukoliko želi da se u pismenome prijevodu teksta koristi određena stručna terminologija, naručitelj je dužan prevoditelja upoznati s istom ili osigurati osobu/recenzenta za kontakt; u protivnome će prevoditelj koristiti raspoloživu terminologiju. Spes može angažirati svoga recenzenta ako je takva usluga ugovorena.
Za usmeno prevođenje (konsekutivno i simultano) naručitelj je obvezan dostaviti kratak sadržaj tema o kojima će se govoriti kako bi se mogli izabrati prevoditelji za dotično područje i kako bi se prevoditelji mogli što bolje pripremiti. Naručitelj snosi sve dodatne troškove puta, smještaja prevoditelja itd. Za simultano prevođenje obvezno se angažiraju po dva prevoditelja.


Obveze SPES-a:

SPES će za usluge prevođenja, lekture (jezične redakture), odnosno recenzije, kada se ona posebno ugovori, osigurati kompetentne suradnike.
SPES će povjerene mu tekstove prevesti kvalitetno i u roku u kojem se dogovori s Naručiteljem. Prevedene tekstove isporučit će e-mailom, dostavom ili prema dogovoru.
U slučaju bilo kakva prigovora na kvalitetu prijevoda sa strane Naručitelja, Izvršitelj će u najkraćem roku korigirati tekst bez posebne naknade.
SPES se obvezuje na strogo čuvanje podataka do kojih je došao obavljajući usluge za Naručitelja. Svi materijali će nakon korištenja u svrhu prijevoda biti vraćeni naručitelju u izvornome obliku i sadržaju, ako je tako ugovoreno.
Svi prijevodi koji se naprave unutar tvrtke SPES su autorsko pravo tvrtke SPES, ako se ne dogovori drukčije s pojedinim naručiteljem. Naručitelj, nakon što naruči prijevod u tvrtki SPES, taj isti prijevod može koristiti za svoje potrebe, ali ne stječe autorska prava na isti.

Sve eventualne nesporazume stranke se obvezuju prvenstveno sporazumno rješavati. Ukoliko to nije moguće, nadležan je sud u Zagrebu.


Zagreb, 15.5.2009.